<form id="r8pbt"></form>
    1. 神话

     首页 > 百科 > 文化 > 神话

     大自在天

     2018-04-26 14:23:33
     大自在天,汕头天坛花园

     大自在天(梵语:??????? Mahe?vara),又译为莫诃歌罗、摩酰首罗、摩酰湿伐涅、伊邪那天、商羯罗天,即湿婆神。原为印度教神明,后被佛教所吸纳,成为护法神之一。佛教认为他居住在净居天,为色界之顶点,能够自在变化,故称为自在天。大黑天即是他的化身之一。密宗十二天中的伊舍那天也是他的别名。

     大乘佛教认为他是第十地菩萨,而密宗认为他是大日如来的化身。在释迦牟尼时代,六师外道中,自在天外道就是以信奉大自在天为主。

     目录

     • 1 名称
     • 2 概论
     • 3 六师外道
     • 4 注释

     名称

     大自在天(梵语:Mahe?vara),由摩酰(Maha)与湿伐罗(i?vara)两个字根组成。摩诃(Maha)是大、伟大的意思,湿伐罗(i?vara)则是自在的意思。maha的a和i?vara的i结合发生连音(sandhi),变成e,形成摩酰首罗(梵语:Mahe?vara),义译为大自在天1。

     概论

     在古印度宗教传统中,大自在天拥有许多传说,佛教对大自在天有许多不同的描述,可能是因为存在许多不同的传说。例如有净居摩酰首罗,以及毘舍阇摩酰首罗,有时被认为是不同的神明2。毗舍阇是一种鬼神的名称,有三目八臂,外表丑恶,骑着白牛3,即大黑天。有些传说认为大自在天有变化的能力,拥有许多化身及名字,其中包括陪胪等45。

     十二天之中的伊舍那天也是大自在天的别名6。但随着传说不同,有时他会被认为是与大自在天不同的另一个神明。

     相传大自在天居于梵天之上7,有时被等同于天魔波旬8。居第十地(法云地)的菩萨,多成为大自在天王9。

     崇拜大自在天的教派,佛教称为自在天外道,又称涂灰外道,即湿婆派的前身。佛教的三身学说,可能起源自此5。

     六师外道

     在佛陀时代,有六师外道,其中的迦罗鸠驮迦旃延,主张大自在天创造了一切万物。后世称其为自在天外道。

     注释

     1. ^ 《慧苑音义》:“摩酰首罗,正云摩酰湿伐罗,言摩酰者此云大也,湿伐罗者自在也,谓此天王于大千世界中得自在故也?!?/span>
     2. ^ 《入大乘论》卷下:“净治第十地,得无量无边禁咒方术,能令一切无碍自在,作摩酰首罗天子,亦为一切世间依止。问曰:所言摩酰首罗者为同世间摩酰首罗,更有异耶?答曰:是净居自在,非世间自在。汝言摩酰首罗者,名字虽同而人非一,有净居摩酰首罗,有毘舍阇摩酰首罗?!?/span>
     3. ^ 《大智度论》卷2:“摩酰首罗天,秦言大自在。八臂三眼,骑白牛?!?/span>
     4. ^ 普光《俱舍论记》卷7:“自在天教化众生,种种变现,应以崄利等度者,即现此崄利等身而度脱之。能为险恶事名崄,割截众生名利。能烧众生名能烧,现可畏身名可畏。恒以苦具逼害有情名恒逼害?;蚴崩质逞馑?,故名鲁达罗,此云瀑恶,大自在天异名。大自在天总有千名,今现行世唯有六十。鲁达罗即一名也”
     5. ^ 5.0 5.1 普光《俱舍论记》卷七:“解涂灰外道说,自在出过三界有三身:一、法身,遍充法界。二、受用身,居住色界上自在天宫,即佛法中说摩酰首罗天,三目八臂,身长万六千逾缮那。三、化身,随形六道种种教化?!?/span>
     6. ^ 《十二天供仪轨》:“东北方伊舍那天,旧云魔酰首罗天,亦云大自在天?!?/span>
     7. ^ 《大智度论》卷56:“天王者,四天处四天王,三十三天王释提桓因,乃至诸梵天王,梵天已上更无有王。诸天,是欲界天,诸梵,是色界天,伊赊那,是大自在天王并其眷属?!?/span>
     8. ^ 《大智度论》卷56:“魔名自在天主,虽以福德因缘生彼,而怀诸邪见,以欲界众生是己人民,虽复死生展转,不离我界。若复上生色、无色界,还来属我;若有得外道五通,亦未出我界,皆不以为忧。若佛及菩萨出世者,化度我民,拔生死根,入无余涅槃,永不复还,空我境界,是故起恨仇嫉。又见欲界人,皆往趣佛,不来归己,失供养故,心生嫉妒,是以以佛、菩萨为怨家?!?/span>
     9. ^ 佛驮跋陀罗译《大方广佛华严经》卷28:“佛子,是名菩萨摩诃萨第十法云地。菩萨住是地,多作摩酰首罗天王。智慧明达,善说声闻辟支佛菩萨波罗蜜。于法性中,有问难者,无能令尽。所作善业,布施爱语,利益同事。皆不离念佛,不离念法,乃至不离念具足一切种智?!?/span>

     上一篇:梁武帝
     下一篇:那罗延
     博狗博彩