<form id="r8pbt"></form>
    1. 书法

     首页 > 百科 > 文化 > 书法

     贞明公主

     2018-05-01 16:04:15
     贞明公主
     朝鲜王朝公主
     李姓
     品阶 无品皆
     封爵 公主
     封号 贞明
     本贯 全州李氏
     出生 1603年6月27日(农历5月19日)
     婚年 1623年
     婚姻名分 元配
     逝世 1685年9月8日(农历8月10日)
     亲属
     父亲 朝鲜宣祖李昖
     母亲 仁穆王后金氏
     文懿公(永安尉)洪柱元
     夫之父 礼曹参判洪霙
     夫之母 李氏
     洪台望
     洪万容朝鲜语???
     洪万衡朝鲜语???
     洪万熙
     洪台亮
     洪台六
     洪万恢
     洪台妊

     贞明公主(韩语:????,1603年-1685年),朝鲜宣祖的嫡长女,生母为仁穆王后金氏。

     目录

     • 1 生平
     • 2 家庭
     • 3 注脚
     • 4 相关影视作品
     • 5 参考资料

     生平

     宣祖三十五年,仁穆王后受册封为王妃后,隔年五月十九日产下贞明公主1,又于宣祖三十九年生下永昌大君。她是宣祖的第21位子女;第10位女儿,也是宣祖唯一的嫡女,她出生时,宣祖已经52岁,可谓老来得女,因此很得宣祖的欢心。

     光海君即位后,贞明公主的外祖父金悌男以及她的弟弟永昌大君受到癸丑狱事的牵连,以逆谋罪相继被处决,之后,光海君将仁穆大妃与贞明公主软禁于西宫,并将贞明公主贬为翁主2。1623年仁祖反正后,恢复了贞明公主的名分。贞明公主与仁穆大妃一起移居昌德宫,当时贞明公主已经21岁,离适婚年龄已远,于是朝中急忙为她的婚事发出驸马柬择令。但由于贞明公主的年纪实在太大了,全国仅9位符合人选,于是只好放宽驸马柬择的期限与资格限定,最后选定同知中枢府事洪霙之子洪柱元为驸马 3,在贞明公主成婚的过程中,由于仁穆大妃下赐御乘马给驸马洪柱元,在朝中引起轩然大波4,而仁祖碍于反正成功主要得力于仁穆大妃下召懿旨废黜光海君,因此不忍问罪于她5,不仅如此,还下赐仁庆宫6的木材和瓦片兴建贞明公主的住家7 根据朝鲜 《经国大典》的规定,公主的住家不得超过50间房,但贞明公主的住家竟多达200间房,可见朝鲜王室对她的礼遇之深。

     贞明公主承袭宣祖和仁穆大妃的笔法,在书法方面造诣颇佳,尤谙韩石峯字体,与仁穆大妃被软禁于西宫时,常借由书法抚慰仁穆大妃的心。朝鲜后期书法家南九万在其著书中曾大力赞扬贞明公主的书法。

     贞明公主与洪柱元共生七子一女,其中三子早夭。贞明公主逝世于肃宗11年(1685年)8月10日(阴历),享寿83(虚岁),死后与洪柱元合葬。其一生经历朝鲜宣祖、光海君、仁祖、孝宗、显宗至肃宗共6代王,是朝鲜王朝历代公主当中最长寿者。正祖的生母惠庆宫洪氏8以及后宫元嫔洪氏9皆为她的后代。

     家庭

     • 夫:永安尉洪柱元(1606年-1672年)
      • 长子:名台望,夭折。
      • 次子:洪万容朝鲜语???(1631年-1692年)10,初名台器。
      • 三子:洪万衡朝鲜语???(1633年-1670年)11,初名台衡。
      • 四子:洪万熙,初名台鉴。
      • 五子:名台亮,夭折。
      • 六子:名台六,夭折。
      • 长女:名台妊(1641年-1678年)12,适曺殿周。
      • 七子:洪万恢(1643年-1710年)13,初名台七。

     注脚

     1. ^ 《宣祖大王实录》162卷,宣祖36年(1603年)5月19日(甲戌)5????
     2. ^ 《光海君日记》123卷,光海君10年(1618年)1月30日(庚寅)2????
     3. ^ 《仁祖实录》 元年(1623年) 9月 26日 第1回记事
     4. ^ 《仁祖实录》 元年(1623年) 12月 7日 第三回记事
     5. ^ 《仁祖实录》 2年(1624年) 6月 6日 第3回记事
     6. ^ 仁庆宫是光海君时期建于仁王山下的离宫,仁祖即位后废置
     7. ^ 《仁祖实录》 3年(1625年) 2月 12日 第七回记事
     8. ^ 贞明公主→洪万容→洪重箕→洪铉辅→洪凤汉→献敬懿皇后
     9. ^ 贞明公主→洪万衡→洪重楷→洪良辅→洪昌汉→洪乐春→元嫔洪氏
     10. ^ 《肃宗大王实录》24卷,肃宗18年(1692年)6月6日(甲申)1????
     11. ^ 《显宗大王改修实录》22卷,显宗11年(1670年)1月14日(壬寅)1????
     12. ^ 《潭阳府使曺公墓志铭》……配淑人洪氏。丰山望族。永安尉文懿公柱元之女。端庄和敬且警敏。公主有四男。只一女怜之。择配归公。淑人既亲三孙。门户舃奕。而绝无骑贵色。性勤俭。躬执纺绩不怠。居常不服文绮。生后公一岁。戊午六月三日卒。寿仅三十八?!?/span>
     13. ^ 《曾祖考判决事赠吏曹参判府君墓碣铭》……妣贞明公主。济艰以谦。居尊以约??讼硎俾?。焘后无穷。以崇祯癸未正月二十九日。生府君?!?。拜掌隶院判决事。告病免。手书遗戒。殡敛葬祭。一于俭约。毋循俗焉。竟以是年四月十三日??贾沼谡??!?/span>

     相关影视作品

     剧名 年份 电视台 演员 备注
     三???/td> 2014年 tvN 韩旻 配角
     华政 2015年 MBC 李沇熹 女主角

     参考资料

     • 朝鲜王朝实录
     • 《承政院日记》
     • 宋子大全·贞明公主墓志
     • 明谷集·潭阳府使曺公墓志铭
     • 耳溪集·曾祖考判决事赠吏曹参判府君墓碣铭
     • 璿源录

     上一篇:散卓笔
     下一篇:毛笔
     博狗博彩